Responsiveness (Thích ứng)

Thích ứng là một khái niệm của khoa học máy tính đề cập đến khả năng đặc biệt của một hệ thống hoặc các đơn vị chức năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong một thời gian nhất định. Ví dụ, nó đề cập đến khả năng một hệ thống thông minh nhân tạo để hiểu và thực hiện các nhiệm vụ một cách kịp thời. Đây là một trong những tiêu chí trong bộ nguyên tắc bền vững (từ một nguyên tắc tính khả dụng). Ba phần còn lại là khả năng quan sát, khả năng hồi phục và tác vụ phù hợp. 

By English

Responsiveness as a concept of computer science refers to the specific ability of a system or functional unit to complete assigned tasks within a given time.[1] For example, it would refer to the ability of an artificial intelligence system to understand and carry out its tasks in a timely fashion.[2] It is one of the criteria under the principle of robustness (from a usability principle). The other three are observability, recoverability, and task conformance

Like Doanh nhân số