Review site (Website đánh giá)

Review site là một [website] mà các đánh giá được đăng lên bởi người dùng, doanh nghiệp về sản phẩm hoặc dịch vụ. Những website này sử dụng các kỹ thuật Web 2.0 để thu thập ý kiến từ những người dùng trên website hoặc có thể dựa vào các tác giả có chuyên môn để đánh giá về các chủ đề quan tâm. Website đánh giá thời gian đầu là Epinions.com và Amazon.com

By English

A review site is a website on which reviews can be posted about people, businesses, products, or services. These sites may use Web 2.0 techniques to gather reviews from site users or may employ professional writers to author reviews on the topic of concern for the site. Early review sites included Epinions.com and Amazon.com

Like Doanh nhân số