Rewrite URL

Rewrite url là một kỹ thuật cho phép ghi lại địa chỉ [website] ([URL]) từ dạng này thành một dạng khác (URL rewriting). Rewrite URLs (đôi khi gọi là short Urls, URL rewriting, hay fancy URLs) sử dụng để tạo ra một địa chỉ Web ngắn hơn và dễ nhìn hơn đối với trang Web. Kỹ thuật này được biết đến như một trong những thủ thuật nhằm tối ưu hóa địa chỉ cho các cổ máy tìm kiếm ([SEO] URL)

By English

rewrite URL is software located in a Web application framework running on a Web server that modifies a web URL's appearance. This modification is called URL rewriting. Rewritten URLs (sometimes known as short, fancy URLs, search engine friendly - SEF URLs, or slugs) are used to provide shorter and more relevant-looking links to web pages. 

Like Doanh nhân số