Rich media (Truyền thông đa phương tiện)

Là một tên chung cho tất cả các phương tiện truyền thông web tương tác như video, âm thanh và hình ảnh động

By English

A broad, collective name for all types of interactive web media such as video, sound, and animation.

Like Doanh nhân số