Router (Bộ định tuyến )

Router, hay thiết bị định tuyến hoặc bộ định tuyến, là một thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên mạng và đến các đầu cuối, thông qua một tiến trình được gọi là định tuyến. 

Theo cách nói thông thường, một router hoạt động như một liên kết giữa hai hoặc nhiều mạng và chuyển các gói dữ liệu giữa chúng. Router đưa vào bảng định tuyến (routing table) để tìm đường đi cho gói dữ liệu. Bảng định tuyến được quản trị mạng cấu hình tĩnh (static), nghĩa là được thiết lập 1 lần và thường do quản trị mạng nhập bằng tay, hoặc động (dynamic), nghĩa là bảng tự học đường đi và nội dung tự động thay đổi theo sự thay đổi của tô pô mạng.

By English

A router is a device that forwards data packets between computer networks. This creates an overlay internetwork , as a router is connected to two or more data lines from different networks. When a data packet comes in one of the lines, the router reads the address information in the packet to determine its ultimate destination. Then, using information in its routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on its journey. Routers perform the "traffic directing" functions on the Internet. A data packet is typically forwarded from one router to another through the networks that constitute the internetwork until it reaches its destination node

Like Doanh nhân số