RSS (RSS)

RSS (Really simple syndication) là một biến thể của [XML] cho phép chủ sở hữu [website] chia sẻ nội dung, tin tức công khai đến các website khác.

By English

RSS (Really Simple Syndication) is a variation of XML that allows web site owners to syndicate their content for publication on other web sites.

Like Doanh nhân số