Ruby

Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng reflection. Cú pháp ([syntax]) bị ảnh hưởng từ Ada và [Perl] với các đặc tính hướng đối tượng của Smalltalk, và cũng chia sẻ một số đặc tính với [Python], Lisp, Dylan và CLU. Ruby là ngôn ngữ thông dịch đơn giai đoạn.
Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ. Nó sử dụng hệ thống kiểu biến động và tự động quản lý bộ nhớ. 

By English

"Ruby is a dynamic, reflective, object-oriented, general-purpose programming language. It was designed and developed in the mid-1990s by Yukihiro ""Matz"" Matsumoto in Japan.
Ruby embodies syntax inspired by Perl with Smalltalk-like features and was also influenced by Eiffel and Lisp.[9] It supports multiple programming paradigms, including functional, object oriented, and imperative. It also has a dynamic type system and automatic memory management. Therefore, it is similar in varying degrees to, Smalltalk, Python, Perl, Lisp, Dylan, and CLU."

Like Doanh nhân số