Run time (Thời gian chạy chương trình)

Trong khoa học máy tính, thời gian chạy chương trình là thời gian mà một chương trình đang chạy (thực hiện) trái ngược với giai đoạn khác của vòng đời một chương trình như thời gian biên dịch, thời gian liên kết, thời gian tải...

By English

In computer science, run time, run-time, runtime, or execution time is the time during which a program is running (executing), in contrast to other phases of a program's lifecycle such as compile time, link time, load time, etc

Like Doanh nhân số