Runtime Error (Lỗi khi chạy chương trình)

Trong khoa học máy tính,  runtime hoặc execution time là thời gian mà một chương trình đang chạy( thực hiện) trái ngược với các giai đoạn khác của vòng đời như thời gian biên dịch, thời gian liên kết, thời gian tải. Run-time error được phát hiện sau hoặc trong khi thực hiện một chương trình. Lỗi thời gian biên dịch được phát hiện bởi trình biên dịch trước khi chương trình thực hiện. Type checking, lưu trữ bộ nhớ, [code] generation và tối ưu hóa code thường được thực hiện tại thời điểm biên dịch nhưng ó thể được thực hiện tại thời gian chạy phụ thuộc vào ngôn ngữ và trình biên dịch cụ thể.

By English

In computer science, runtime, or execution time is the time during which a program is running (executing), in contrast to other phases of a program's lifecycle such as compile time, link time, load time, etc.

A run-time error is detected after or during the execution of a program, whereas a compile-time error is detected by the compiler before the program is ever executed. Type checking, storage allocation, code generation, and code optimization are typically done at compile time, but may be done at run time depending on the particular language and compiler.

Like Doanh nhân số