Safari

Safari là trình duyệt web ([web browser]) được phát triển bởi Apple Inc. và giới thiệu vào năm 2003. Ban đầu nó chỉ sử dụng được trên máy tính của Apple, bây giờ thì đã có phiên bản Windows.

By English

Safari is a web browser that was developed by Apple Inc. and introduced in 2003. Initially only for use on Apple computers, it now has a Windows version too

Like Doanh nhân số