Scalable Vector Graphics SVG

SVG (viết tắt của Scalable Vector Graphics) là một ngôn ngữ đánh dấu (markup language) [XML] và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều, tĩnh và hoạt hình, thường dành cho ứng dụng trên các trang mạng. SVG thuộc tiêu chuẩn mở và được quản lí bởi tổ chức World Wide Web Consortium [W3C], một tổ chức quản lý nhiều chuẩn khác như [HTML], [XHTML]... Các tập tin có đuôi ".svg" được mặc định hiểu là tập tin SVG. SVG có thể phóng to thu nhỏ mọi kích cỡ mà không giảm chất lượng hình ảnh. Vì thế, nó được dùng nhiều trong các bản đồ, sơ đồ.

By English

"Scalable Vector Graphics (SVG) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics that has support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999.
SVG images and their behaviors are defined in XML text files. This means that they can be searched, indexed, scripted, and, if need be, compressed. As XML files, SVG images can be created and edited with any text editor, but it is often more convenient to create them with drawing programs such as Inkscape."

Like Doanh nhân số