Scripting language (Ngôn ngữ lập trình kịch bản)

Một ngôn ngữ kịch bản hay ngôn ngữ lập trình kịch bản là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ viết kịch bản (script). Các chương trình được viết cho ngôn ngữ kịch bản có thể được thực thi thông qua lời gọi từ các tác vụ thay vì chạy thủ công bởi người dùng.

Kịch bản có thể được viết và thực hiện "[on-the-fly]", tức là không cần biên dịch (compile) và liên kết (linked). Khác với các ngôn ngữ thông thường, chương trình viết ra cần biên dịch thành mã máy trước khi đến tay người dùng, chương trình viết bằng ngôn ngữ kịch bản thường được chạy trực tiếp từ mã nguồn ([source code]) hoặc bytecode, do đó người sử dụng hoàn toàn xem và đổi nó mã nguồn của chương trình.

By English

A scripting language or script language is a programming language that supports the writing of scripts, programs written for a special run-time environment that can interpret and automate the execution of tasks which could alternatively be executed one-by-one by a human operator. Environments that can be automated through scripting include software applications, web pages within a web browser, the shells of operating systems (OS), and embedded systems. A scripting language can be viewed as a domain-specific language for a particular environment; in the case of scripting an application, this is also known as an extension language. Scripting languages are also sometimes referred to as very high-level programming languages, as they operate at a high level of abstraction.

Like Doanh nhân số