Search engine submission (Đăng ký website)

Phần lớn đều là câu chuyện tưởng tượng được lan truyền bởi các công ty kinh doanh thu phí từ việc đăng ký lên công cụ tìm kiếm ([search engine]). Trong những ngày đầu của một [website] vừa hoàn thành, việc "thông báo" cho công cụ tìm kiếm về sự tồn tại của website là cần thiết để đưa khách truy cập đến với website của bạn. 
Công cụ tìm kiếm đã - và vẫn còn có hình thức đăng ký này để người dùng thêm website của họ vào. Tuy nhiên ngày nay công cụ tìm kiếm hoạt động rất tốt, thậm chí nó có thể tìm thấy website của bạn ngay sau khi nó vừa được hoàn thành, do vậy việc đăng ký website trên công cụ tìm kiếm trở nên dư thừa. 

By English

Largely a myth propagated by companies that charge a fee for search engine submission. In the early days of the web it was necessary to "tell" search engines about the existence of your web sites so that they could send visitors your way. Search engines had - and many still have - submission forms where users could add their sites. Nowadays though, search engines are so good at spidering the Web that they are likely to find your site very soon after it is published, making search engine submission redundancy

Like Doanh nhân số