Search engine (Công cụ tìm kiếm)

Một công cụ tìm kiếm hoạt động như một chỉ dẫn trong [World Wide Web]. Một công cụ tìm kiếm là một [website] mà nỗ lực để đánh giá (cất giữ) tất cả hoặc hầu hết các website trong một cơ sở dữ liệu ([database]). Khi người dùng truy cập các công cụ tìm kiếm ([search engine]) và thực hiện tìm kiếm, công cụ tìm kiếm trả về kết quả từ cơ sở dữ liệu của nó, cùng với các liên kết đến các website thực tế mà các thông tin được thu thập . 

Công cụ tìm kiếm sử dụng các thuật toán ([algorithm] độc quyền (công thức) để xác định website nào có nhiều liên quan đến sự tìm kiếm của người dùng và hiển thị các kết quả phù hợp đầu tiên.

By English

A search engine operates like a directory for the World Wide Web. A search engine is a web site that attempts to index (store) all or most of the Web in a database. When a user visits the search engine and conducts a search, the search engine returns results fr om its database, together with links to the actual sites wh the information was collected from. 

Search engines use proprietary algorithms (formulas) to determine which web pages are most relevant to a user's search and displays the most relevant results first.

Like Doanh nhân số