SED (Từ điển công cụ tìm kiếm)

Từ điển công cụ tìm kiếm http://www.searchenginedictionary.com/ là một bộ từ điển lớn về các thuật ngữ liên quan đến công cụ tìm kiếm ([search engine]) và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ([SEO]).

By English

The search engine dictionary (http://www.searchenginedictionary.com/ is a large dictionary of terms related to search engines and search engine optimization.

Like Doanh nhân số