Select box (Hộp chọn)

Được sử dụng trong một hình thức [website], hộp tùy chọn cho phép người dùng chọn một giá trị từ một danh sách đã được xác định trước thay vì để cho người dùng đánh kết quả vào trong hộp. Hộp tùy chọn phù hợp với những dạng hình thức giống như tên quốc gia mà đã được cung cấp một danh sách nhất quán trước. Nếu quản trị website ([webmaster]) cho phép người dùng gõ tên nước mình, một số sẽ gõ "Mỹ", một số lại sẽ gõ "Hoa Kỳ" hoặc USA...

By English

Used in a Web form, a sel ect box lets the user choose a value fr a pre-defined list, rather than letting the user type in a box. It is handy for form fields like country names where a pre-defined list offers consistency. If the webmaster allowed users to type the country names themselves, some would type "America", some "USA", some "United States" etc.

Like Doanh nhân số