SEM (Tiếp thị công cụ tìm kiếm)

Từ viết tắt của Tiếp thị công cụ tìm kiếm. Nó đề cập đến tất cả các hoạt động liên quan đến marketing [website] trên công cụ tìm kiếm ([search engine]), bao gồm [SEO] và marketing [PPC].

By English

Short for Search Engine Marketing. It refers to all activities related to marketing web sites on search engines, including SEO and PPC marketing

Like Doanh nhân số