Semantic Web (Mạng ngữ nghĩa)

Semantic Web là một phong trào hợp tác được dẫn đầu bởi tổ chức [W3C]. Tiêu chuẩn này phát triển các định dạng dữ liệu chung trên [World Wide Web]. Bằng cách khích lệ sự bao hàm của nội dung ngữ nghĩa trong các [website], Semantic Web hướng đến việc chuyển đổi các nội dung web hiện tại bao gồm phần lớn các văn bản không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc thành "dữ liệu web" (dữ liệu có ngữ nghĩa). Ngăn xếp Semantic Web xây dựng trên [Resource Description Framework RDF] thuộc W3C. 

By English

The Semantic Web is a collaborative movement led by the international standards body, the World Wide Web Consortium (W3C).[1] The standard promotes common data formats on the World Wide Web. By encouraging the inclusion of semantic content in web pages, the Semantic Web aims at converting the current web, dominated by unstructured and semi-structured documents into a "web of data". The Semantic Web stack builds on the W3C's Resource Description Framework (RDF)

Like Doanh nhân số