SERP (Trang kết quả của bộ máy tìm kiếm)

Trang kết quả của bộ máy tìm kiếm là trang mà công cụ tìm kiếm ([search engine]) sẽ hiển thị để phản hồi lại kết quả tìm kiếm của người dùng.

By English

Search Engine Results Page. The SERP is the page that a search engine displays in response to a search by a user.

Like Doanh nhân số