Shared hosting (Dịch vụ lưu trữ thông tin)

Phần lớn các [website] trên [internet] được lưu trữ trên máy chủ chia sẻ lưu trữ (trái ngược với các máy chủ chuyên dụng), nơi mà có nhiều hơn một website "tồn tại" trên một máy chủ. Đây là một quan niệm tuyệt vời, bởi vì chi phí của máy chủ được chia sẻ, nhưng nó đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ các nguồn lực để đảm bảo rằng không có website nào trên máy chủ sử dụng nhiều hơn các tài nguyên chia sẻ.

By English

The vast majority of sites on the Web are hosted on shared hosting servers (as opposed to dedicated servers), where more than one web site "lives" on one server. It's a great concept, because the cost of the server is shared, but it requires careful management of resources to ensure that no single web site on the server uses up more than its share of resources.

Like Doanh nhân số