Shopping cart (Giỏ hàng)

Giống như bản sao trong thế giới thực, một giỏ mua hàng trên [website] đưa người dùng đến bất kì đâu và đặt hàng hóa mà họ muốn mua từ website vào giỏ hàng. Sau khi khách đã thu thập hết tất cả tính năng mà họ muốn mua, họ sẽ bấm kiểm tra để đi đến thành phần thanh toán trên website. Giỏ mua sắm thường được xây dựng bằng [PHP] và sử dụng cơ sở dữ liệu hoặc các tập tin [cookie] để lưu trữ thông tin khách hàng.

By English

Like its real-world counterpart, a web site shopping cart gives users somewhere to "put" the merchandise that they want to purchase from the site. When they have collected all the goodies they want to purchase, they click a "checkout" link to go to the payment section of the site. Shopping carts are typically built in PHP and use a database or cookies to store user information

Like Doanh nhân số