Showcase website

Một showcase [website] là một cổng thông tin điện tử website (web portal) của các cá nhân hoặc tổ chức được sử dụng để giới thiệu, trưng bày những điều quan tâm hoặc các giá trị. Chúng khác biệt với các website đánh giá ([review site]) ở chỗ chúng hầu như không cung cấp các tương tác với người dùng và cũng không cố gắng để thu hoạch các số liệu hoạt động trực tuyến của người dùng. Một số showcase website cung cấp bản tin có thể được gửi đến từ địa chỉ email. Trong nhiều trường hợp các website này hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ người dùng nào. 

By English

A showcase website is a web portal used by individuals and organisations to showcase things of interest or value. They differ from review websites in that they offer little or no interaction with the user nor do they attempt to harvest user internet activity metrics. Some showcase websites offer a newsletter that can be sent to an email address. In most cases these sites are completely open for any guest visitors

Like Doanh nhân số