Single-argument constructor (Hàm khởi tạo một tham số)


Like Doanh nhân số