Sitemap (Bản đồ website)

Một bản đồ [website] là một trang trong một website mà cung cấp các liên kết đến tất cả các trang trong website đó, hoặc ít nhất là đến các trang quan trọng của website. Nó là một công cụ tuyệt vời để cung cấp cho người truy cập website và giúp con bọ ([spider]) của công cụ tìm kiếm ([search engine]) nhanh chóng tìm thấy tất cả các trang nội bộ trên website, bao gồm các trang mà có thể bị bỏ lỡ. 

By English

A sitemap is a page within a web site that offers links to all the pages within that web site - or, at least, to the important pages within the web site. It is a great tool to offer your web site visitors and it helps search engine spiders to quickly find all of the internal pages on your web site, including pages that they might otherwise miss.

Like Doanh nhân số