Smartphone (Điện thoại thông minh)

Điện thoại thông minh (Tiếng Anh: Smartphone) là điện thoại tích hợp một nền tảng hệ điều hành ([Operating system OS]) di động , với nhiều tính năng tiên tiến về điện toán và kết nối. hơn các điện thoại di động thông thường(feature phone)

By English

A smartphone, or smart phone, is a mobile phone built on a mobile operating system, with more advanced computing capability and connectivity than a feature phone

Like Doanh nhân số