Social bookmarking (Đánh dấu trang cộng động)

Một đánh dấu cộng đồng là một liên kết đến một trang được chia sẻ trên [website] mạng xã hội. Trong trường hợp đánh dấu bình thường thì chỉ được truy cập bởi một người dùng, còn đánh dấu trang cộng đồng thì có thể được truy cập bởi bạn bè của người dùng.

By English

A social bookmark is a link to a page that is shared on a social networking site. Where a normal bookmark is accessible only to the user, a social bookmark is also accessible to the user's friends.

Like Doanh nhân số