Social media marketing (Marketing truyền thông xã hội)

Marketing truyền thông mạng xã hội đề cập đến quá trình làm tăng mức lưu lượng truy cập ([traffic]) hoặc thu hút sự chú ý thông qua các trang web mạng xã hội

By English

Social media marketing refers to the process of gaining website traffic or attention through social media sites

Like Doanh nhân số