Soft copy (Bản mềm)

Trong thiết kế web, một bản mềm của [website] sẽ liên quan đến thực tế, có khả năng chỉnh sửa được file - trái ngược với một bản cứng liên quan đến một định dạng mà không thể chỉnh sửa được như là [PDF] hoặc một bản in.

By English

In web design, a soft copy of a web site would refer to the actual, editable site files - as opposed to a hard copy which would refer to a non-editable format such as PDF or a printout.

Like Doanh nhân số