Software framework

Trong lập trình máy tính, Software framework là một khái niệm chung để chỉ việc một phần mềm ([software]) có thể cung cấp chỉnh sửa các mã [code] được chọn bởi nhiều coder khác nhau thông qua việc sử dụng một phần mềm nhất định. Software framework là một cái sườn khổng lồ để phát triển các ứng dụng,sản phẩm và các phải pháp. Software frameworks bao gồm hỗ trợ các chương trình, trình biên dịch, thư viện code, các bộ công cụ và các giao diện lập trình nhằm đồng bộ hóa tất cả các thành phần khác nhau của một dự án hoặc các giải pháp

By English

In computer programming, a software framework is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively changed by additional user-written code, thus providing application-specific software. A software framework is a universal, reusable software platform to develop applications, products and solutions. Software frameworks include support programs, compilers, code libraries, tool sets, and application programming interfaces (APIs) that bring together all the different components to enable development of a project or solution.

Like Doanh nhân số