Software (Phần mềm)

Phần mềm máy tính (tiếng Anh: Computer Software) hay gọi tắt là Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu lệnh ([statement] hoặc chỉ thị (Instruction) được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình ([programming language]) theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.

By English

Computer software, or just software, is any set of machine-readable instructions that directs a computer's processor to perform specific operations. 

Like Doanh nhân số