Sorting (Sự sắp xếp)

Sắp xếp là bất cứ quá trình thu xếp, bố trí các mục theo một số trình tự hoặc theo từng thành phần khác nhau sao cho phù hợp.

By English

Sorting is any process of arranging items in some sequence and/or in different sets.

Like Doanh nhân số