Source code (Mã nguồn)

Mã nguồn của một [website] sẽ bao gồm các mã [HTML], mã [PHP], [JavaScript].. làm cho website hoạt động. Nó cũng có thể bao gồm các tập tin bên ngoài được sử dụng trong các website, chẳng hạn như hình ảnh, [flash] động...

By English
The source code of a web site would be all the HTML code, PHP code, JavaScript code etc. that make the site work. It could also include external files used in the site, such as images, Flash animations etc.

Like Doanh nhân số