Spaghetti code (Mã rối)

Spaghetti code là một thuật ngữ chỉ những mã mà quá "rắc rối" khiến cho người đọc hầu như không thể hiểu được. Sử dụng quyền tự do bình luận là một cách để tháo gỡ spaghetti [code].

By English

Code that is so "tangled" that it is virtually impossible for a human reader to make sense of. Liberal use of comments is one way to untangle spaghetti code.

Like Doanh nhân số