Spambot (Chương trình spam tự động)

Spambot hoạt động như một con nhện ([spider]), nhưng nhiệm vụ của chúng là thu thập các địa chỉ email cho các chiến dịch spam email. Các [webmaster] thường nhận thấy rằng có một sự gia tăng mạnh mẽ về thư rác nhận được mỗi khi họ xuất bản một địa chỉ email trên [website].

Một biện pháp để khắc phục tốt nhất là sử dụng các hình thức thay thế và bao gồm cả [CAPTCHA] trong biểu mẫu.

By English

A spambot operates much like a spider, but its mission is usually to collect email addresses for spam email campaigns. Webmasters often see a sharp increase in spam email received once they publish an email address on a site.

A good remedy is to use forms instead and to include a CAPTCHA in the form.

Like Doanh nhân số