Spamdexing (Spam công cụ tìm kiếm)

Spamdexing (còn gọi là spam web, spam công cụ tìm kiếm) là một kỹ thuật [SEO] mũ đen, nó lập chỉ mục nhiều trang trên công cụ tìm kiếm mà nhiều nội dung của các trang là giống hệt nhau. Như một công cụ spam, nó có thể cho hiệu quả ngay, nhưng công cụ tìm kiếm sẽ nhanh chóng phát hiện và sẽ xử phạt ngay lập tức.

By English

A black hat SEO technique that relies on search engines indexing multiple pages that are almost identical. Like all spam techniques it was effective early on, but search engines quickly caught up and started penalizing or at least ignoring these pages.

Like Doanh nhân số