Spider (Con nhện/bọ)

Trong thiết kế web, con nhện ở đây không phải là một loài sinh vật 8 chân gớm ghiếc. Mà đó là một chương trình lướt [internet], nhảy từ trang này sang trang tiếp theo bằng cách lần theo các liên kết giống như cách con người làm. Công việc của con bọ là để lưu trữ (index)tất cả các thông tin mà nó tìm thấy. Một công cụ tìm kiếm ([search engine]) như Google sử dụng spider để thu thập thông tin đến và về của các [website] để tạo điều kiện cho việc tìm kiếm web.

By English

In the context of web design, a spider is not an eight-legged creepy crawly. It's a program that surfs the Internet, jumping from one page to the next by following links just like a human would. The spider's job is to store ("index") all the information it finds. A search engine like Google makes use of spiders to collect information from and about web sites to facilitate its web search.

Like Doanh nhân số