Splog (Spam blog)

Spam blog hoặc là một [blog] mà có ít giá trị thường được viết bởi một blogger thiếu kinh nghiệm hoặc một blog sử dụng rộng rãi bằng nội dung bị đánh cắp.

By English

Spammy blog, or a blog that is of little value, often written by an inexperienced blogger or a blog that makes extensive use of stolen content.

Like Doanh nhân số