SQL (Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc)

SQL (ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu ([database]) quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

By English

SQL ( Structured Query Language) is a special-purpose programming language designed for managing data held in a relational database management system (RDBMS).

Like Doanh nhân số