SSI (Server Side Include) (Cách thức các yếu tố khác nhau được chèn vào Web)

SSI là những phần nhỏ của [code] được lưu dưới dạng tập tin riêng biệt mà có thể được bao gồm trong các trang của một [website]. Ví dụ: phần tiêu đề ([title]) của trang thường được xử lý như một SSI. Các tiêu đề được xây dựng như một file riêng biệt và bao gồm ở trên cùng của mỗi trang của website. Điều này làm cho việc quản lý các website một cách nhanh chóng, bởi vì những thay đổi trong tiêu đề bây giờ có nghĩa là chỉ cần thay đổi một tập tin thay vì cập nhập tất cả các trang cá nhân trên website. 

By English

Server side includes are small pieces of code that are saved as separate files which can then be included in the pages of a site. For example: The header section of a site is typically handled as a SSI. The header is built as a separate file and included at the top of every page of the site. This makes managing the site a snap, because changes to the header now means changing just one file rather than updating every individual page on the site.

Like Doanh nhân số