Stack (Ngăn xếp)

Trong khoa học máy tính, một ngăn xếp (còn gọi là bộ xếp chồng, tiếng Anh: stack) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng hoạt động theo nguyên lý "vào sau ra trước" (Last In First Out (LIFO).

By English

Stack (abstract data type), abstract data type and data structure based on the principle of Last In First Out (LIFO)


Like Doanh nhân số