Statement (Câu lệnh)

Câu lệnh là đơn vị cơ bản của một ngôn ngữ lập trình ([programming language]). Trong trường hợp đặc biệt, nó có thể cũng trở thành một đơn vị thao tác của máy tính điện tử hay còn gọi là một chỉ thị.

By English

In computer programming a statement is the smallest standalone element of an imperative programming language. A program written in such a language is formed by a sequence of one or more statements. A statement will have internal components (e.g., expressions).

Like Doanh nhân số