Static website (Website tĩnh)

Một [website] tĩnh chỉ hiện thị thông tin tĩnh mà không thay đổi dựa trên đầu vào của người dùng.

By English

A static web site displays only static information that does not change based on user inputs.

Like Doanh nhân số