Sticky content (Nội dung dính)

Sticky [content] là thuật ngữ nói đến nội dung [website] cung cấp cho người dùng một sự khuyến khích để quay lại website thường xuyên hơn. Thông thường điều này đòi hỏi cần có sự đầu tư từ phía khách hàng truy cập. Ví dụ. website Q và A thường có một hệ thống tính điểm cho câu trả lời của khách truy cập. Nếu một người dùng trả lời nhiều câu hỏi về công nghệ cao và câu trả lời thường được gắn thẻ là câu trả lời tốt nhất thì cuối cùng người ấy có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó. 

By English

Web site content that give users an incentive to revisit often. Usually this requires some sort of investment from the visitor. For example, Q and A sites often have a scoring system for answers. If a user answers many tech questions and her answers are often tagged as the best answer, she can eventually become seen as an expert in her field.

Like Doanh nhân số