Structured Programming (Lập trình cấu trúc)

Lập trình cấu trúc là một tập con của lập trình thủ tục. Trong một chương trình máy tính, các khối chức năng có thể được thực hiện không chỉ theo trình tự mà còn có thể theo các tình huống và lặp lại nhiều lần. Phương pháp lập trình cấu trúc được dựa trên các mô hình toán học của Bohm và Guiseppe, theo đó, một chương trình máy tính có thể được viết dựa trên ba cấu trúc: trình tự, quyết định và vòng lặp.

By English

Structured programming is a programming paradigm aimed on improving the clarity, quality, and development time of a computer program by making extensive use of subroutines, block structures and for and while loops—in contrast to using simple tests and jumps such as the goto statement which could lead to "spaghetti code" which is both difficult to follow and to maintain.

Like Doanh nhân số