Subdomain (Tên miền phụ)

Trong hệ thống phân cấp Domain Nam System [DNS], tên miền phụ là một tên miền nhỏ trong tên miền lớn. Nó là một tên miền cấp thứ 3 thường được sử dụng để tổ chức các loại thông tin trên một [website], và được sử dụng như là một thư mục.

Ví dụ: "www.example.com/blog" có thể thay thế bằng "blog.example.com" trong ví dụ này, "[blog]" là tên miền phụ. 

By English

A subdomain is a third-level domain that is often used to organize information categories on a web site, often used in the same way as directories. For example, "www.example.com/blog" could be replaced with "blog.example.com". In this example, "blog" would be the subdomain.

Like Doanh nhân số