Syntax (Cú pháp)

Cú pháp câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình là các quy tắc luật lệ về trật tự và hình thức viết của một câu lệnh ([syntax]).

By English

In computer science, the syntax of a computer language is the set of rules that defines the combination of symbols that are considered to be a correctly structured document or fragment in that language.

Like Doanh nhân số