Sysop (Bảo quản viên hệ thống)

Viết tắt của "System Operator", đây là tên được đặt cho người chịu trách nhiệm thiết lập, điều hành hoặc duy trì một mạng máy tính hoặc tài nguyên mạng cụ thể.

By English

Short for "system operator", the name given to a person in charge of setting up, operating or maintaining a computer network or a specific network resource.

Like Doanh nhân số