Tag (Thẻ đánh dấu)

Được sử dụng trong đánh dấu [HTML] mà có chứa [HTML code]. Thông tin giữa các thẻ HTML sẽ được hiển thị trên [website].

By English 

Used in HTML markup to contain HTML code. The information between HTML tags is displayed on the web site.Like Doanh nhân số