Template (Mẫu bố cục website có sẵn)

Trong thiết kế web, các mẫu [website] có thể được mua / tải về và sửa đổi để tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển web. Mẫu cũng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống [CMS] như [Wordpress] và Joomla.

Thuật ngữ này cũng thường được áp dụng cho thiết kế web tùy chỉnh mà các nhà thiết kế tạo ra một mẫu trang để đảm bảo một cái nhìn nhất quán trên các trang nội bộ của một website tùy chỉnh.

By English

In web design, templates web sites can be purchased/downloaded and modified to save time in the web development process. Templates are also widely used in CMS systems such as WordPress and Joomla.

The term also applies to custom web design where the designer creates a page template to ensure a consistent look across the internal pages of a custom web site.

Like Doanh nhân số