Text link (Đoạn văn bản dùng để hiển thị link)

Bất kỳ liên kết chỉ bao gồm đoạn trích văn bản. Text link thường được sử dụng trong quảng cáo trực tuyến ([online advertising]).

By English

Any hyperlink that consists of text only. Text links are often used in online advertising

Like Doanh nhân số